องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" โดยการสร้างฝายชีวิต จำนวน 110 ฝาย และดำเนินการปลู่กปา "ย้อมสีสันพนธุ์ไม้ป่าคืนสู่ถิ่น" โดยใช้พันธุ์ไม้ป่าที่ใหดอกหลากหลายนำมาปลูกในพื้นที่ป่าเดิม มีเนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ แบ่งเป็น 5 โซน 5 สี โดยจังหวัดชัยภูมิมีมติที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" เมื่อวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้แบ่งพ้ืนที่ปลูกป่าโลใหญ่ในแต่ละแปลงย่อยให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบพ้ื้นที่ปูกป่าโซนสีเหลือง จำนวนทั้งสิ้น 142 แห่ง ๆ ละ 3 ไร่ รวมทั้งสิ้น 426 ไร่ ให้ปลูกต้นไม้ไร่ละ 50 ต้น เป็นดอกไม้ีเหลือง เช่น ราพฤกษ์ (คูณ) รวงผึ้ง ลำดวน องค์การบริหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปลูกป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561โดยปลูกกล้าพันธุ์ไม้คูณ จำนวน 150 ต้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน  ace333