องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562


ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่า ปัจจุบันได้รับข้อมูลปริมาณขยะอันตรายเพียงพอในการดำเนินการแล้ว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำส่งขยะอันตรายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงได้รวบรวมขยะของเสียอันตราย และคัดแยกตามรายการที่กำหนด ได้ปริมาณจำนวน45 กิโลกรัม จึงนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำเนินการต่อไป