องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.(2561 - 2563) จำนวน 2 ตำแหน่ง
๑. นิติกร ปก/ซก  จำนวน ๑ อัตรา
๒. นายช่างโยธา ปง/ชง จำนวน ๑ อัตรา
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.(2562 - 2563) และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงมีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ผู้ที่มีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
๑. คำร้องขอโอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
๒. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
๓. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
๔ สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ของผู้ประสงค์โอน (ย้าย)
๕. สำเนาวุฒิการศึกษา
๖. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
โดยยื่นเอกสารที่สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์หมายเลข 044 056 592 , 044 056 593 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
               สมนึก  เลี้ยงพรม
           (นายสมนัก เลี้ยงพรม)
นายกองค์การบหารส่วนตำบลหนองขาม