องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชน กิจกรรมซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
1. หลักการและเหตุผล
            เนื่องจากในแต่ละปีจะมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ได้รับอุปกรณ์รถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนพิการในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม  โดยปัญหาสำคัญของคนพิการที่ใช้รถเข็นหรือรถสามล้อโยกในชุมชน คือเมื่อรถเข็นหรือรถสามล้อโยกที่ใช้งาน เกิดชำรุด เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ไม่สามารถหาสถานที่ซ่อมรถเข็นและรถสามล้อโยกได้อย่างสะดวก และไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม บำรุง รักษารถให้ใช้งานได้อย่างปกติ ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ประกอบกับมาตรการเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฝาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงมีแนวคิดริเริ่มโครงการจัดตั้งกองทุนที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชน โดยมีการสำรวจรถเข็นและรถโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุด เสียหาย ในชุมชน เพื่อนำมาซ่อมแซม แล้วนำกลับไปมอบให้ผู้พิการในชุมชน อีกทั้งเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในชุมชน  
 
2. วัตถุประสงค์
               2.1. เพื่อซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชน
               2.2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการในชุมชน
               2.3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถเข็นและรถโยกที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้เป็นปกติ
               2.4. เพื่อให้บริหารและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในชุมชน
 
3.กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้พิการที่มีรถเข็นและรถโยกในชุมชนตำบลหนองขาม
 
4.ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงเดือนมกราคม - กันยายน 2563
 
5.วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการฯ
5.2 สำรวจรถเข็นและรถโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุด เสียหาย ในชุมชน
5.3 ประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อหาแนวทางในการจัดหางบประมาณ โดยการรับบริจาคเงินจากสมาชิกในกลุ่มฯ และประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตใจศรัทธา​ร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อซ่อมแซม​รถโยกสำหรับคนพิการในชุมชน
5.4 ดำเนินการตามโครงการฯ
 
6.งบประมาณ   
               -
 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฝาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ