องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ภายในหน่วยงาน ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการปลูกป่าฯ ที่ได้ดำเนินไปแล้ว ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ พื้นที่ป่าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม