องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


โครงการกิจและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐0 ล้านต้น


สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 31 มกราคม 2564 อนุมัติวันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี  และได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือวันที่สมควร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการกิจและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ นั้น
 
          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ที่สาธารณะภายในหน่วยงาน อบต.หนองขาม  มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน  60 คน ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น เนื้อที่ปลูกประมาณ 5 ไร่ ประเภทไม้ที่ปลูก เป็นไม้ยืนต้น เช่น ประดู่ มะค่า พยุง