องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

การศึกษา

   โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน    4    แห่ง ดังนี้

  -โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  

ผู้บริหารโรงเรียนคือ นางละมุน  ตอพล

  -โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ (วิทยากร)      

ผู้บริหารโรงเรียนคือ ว่าที่ร้อยโท  สัมฤทธิ์  สมนาม

  -โรงเรียนบ้านฝาย

ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายนิเวทย์    บุญโยธา

  -โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)  
ผู้บริหาร-   โรงเรียนคือ นายพิพัฒน์    ทวีเงิน

    โรงเรียนมัธยมศึกษา                       จำนวน    -    แห่ง

    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน    2    แห่ง

สถานที่ บ้านหนองตาไก้   หมู่ที่  5   บ้านโนนแต้    หมู่ที่  4

     ศูนย์การเรียนชุมชน            จำนวน    1    แห่ง

     สถานที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

     ที่อ่านวารสาร                  จำนวน    4    แห่ง

สถานที่ บ้านดอนไข่ผำ   หมู่ที่   2 ,  บ้านฝาย  หมู่ที่  3  ,บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่ 5  ,  บ้านโนนทอง  หมู่ที่  8

     ห้องสมุดประชาชน             จำนวน    -    แห่ง

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน   2  แห่ง

  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองขาม   

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฝาย หมู่ที่ 1,3  

 สาธารณสุข

      สถานีอนามัยประจำตำบล    จำนวน    1    แห่ง

      ที่ตั้ง    ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักมีขายตามร้านค้าในหมู่บ้าน

     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100 %

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/ สำนักสงฆ์   จำนวน    8   แห่ง

วัดศรีดาวเรือง    บ้านฝาย  หมู่ที่  1                 
วัดป่าสามัคคีธรรม  บ้านฝาย  หมู่ที่   3
วัดธรรมวาส      บ้านดอนไข่ผำ  หมู่ที่  2 

วัดบ้านโนนแต้   บ้านโนนแต้  หมู่ที่  4
, 9
วัดศิริภูมิชัย       บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  5
, 6, 11  
วัดนรเทพหนองขาม  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  7

วัดพุทธิสาร       บ้านโนนทอง   หมู่ที่  8 

วัดบ้านภูดิน      บ้านภูดิน   หมู่ที่  10

อุโบสถ จำนวน    4  แห่ง   ได้แก่  หมู่  1
,6,7, 9