วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๘๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง