วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุม อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองขาม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับฉีดพ่นใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease LSD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างฝังกลบบ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง