วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองขาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการขุดสระปู่ตา หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อน้ำประปา กิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๘ บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง