วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ในช่วงปิดศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง