วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวััสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาย หมู่ที่ 1 บ้านฝายหมู่ที่ 3 - บ้านหนองตาไก้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ กองการศึกษา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการในกองช่าง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองคลัง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง