วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะพร้อมปรับเกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
6  มี.ค. 2563
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ช่วงปิดเทอม)