วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการ อบต.สีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8775 ชัยภูมิ
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง