วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๒๔๙๙ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองขาม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโนเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (สำหรับโรงเรียนจำนวน ๔ แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง