วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างบริการเช่าเครื่องเสียง โครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พัฒนาทำความสะอาด สระน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
เครื่องดื่ม ตามโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พัฒนาทำความสะอาด สระน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งเวที โครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พัฒนาทำความสะอาด สระน้ำสาธารณะป่าช้าบ้านหนองฉิม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างบริการเช่าเวทีพร้อมติดตั้ง ตามโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พัฒนาทำความสะอาด สระน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือ - ค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อค่าหนังสือเรียน เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมและการยกย่องบุคคลต้นแบบของผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง