วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปรจะำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาปั๊มน้ำ กิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลหนองขามต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน
21  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง