วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง