วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างงานฝังกลบบ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง (ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) ที่ กทอ.62 (2) PO - 3 - 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)