วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๘๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง