วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด อบต.หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์,วัสดุเคมี ตามโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง