วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างบริการเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้าย โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง