วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน กิจการประปา หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
เช่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานราชการของ สำนักปลัด อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง