วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 2499 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต จากลำชีหลงหนองชีหลง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างโครงการหินเรียงยาแนวและกำแพงกันดิน ฝายกกหว้า หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิธีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง