วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
จ้างบริการเครื่องเสียงและเวทีพร้อมไฟประดับ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองขาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ช่วงปิดเทอม) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ช่วงปิดเทอม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง