วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในราชการกองคลัง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อพัดลมโคจร ติดเพดาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง