วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ กิจการประปา อบต.หนองขาม หมู่ที่ 4,9 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง โรงสูบน้ำดิบ ประปาบ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่่ หมู่ที่ 1 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง