วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างโครงการขุดขยายสระท่าแจ้ง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างฝังกลบบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (ภาคเรียนที่ 1/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง