วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองขาม ประจำเดือนมีนาคม 2564 ถึง เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมีนาคม เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด สพฐ.จำนวน 4 โรงเรียน ในเขตตำบลหนองขาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง