วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อนำคณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง