วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัดสุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง