วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการจัดทำป้ายแสดงจุดบริการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านฝาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ปรับเกรดถนนดินเพื่อการเกษตร ม.๑ ,ม.๒ และม.๓
17  ธ.ค. 2563
จ้างปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง