วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างฝังกลบพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตจดทะเบียนโนเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองขาม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประภทพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง