วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนตำบลหนองขามต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงประตูอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใ้ช้ในราชการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง