วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการขุดลอกลำห้วยยางหวายตอนบน บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง