วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านฝาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนริมตลิ่งที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฉิม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง