องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
นายจารบุตร  สมัตถะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวภิญญดา  เหิมทะยาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกุหลาบ  ศิริบุรี จ.อ.บุญจันทร์  นามมุงคุณ นายกันตินันท์  สุขดี
จ.อ.ปรีชา  มงคลพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล จพง.ธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จพง.ป้องกันฯ

นายอณุชิชตชัย   ล้นเหลือ นางจีระนันท์   เสนาไทย
ผช.จพง.ธุรการ ผช.จนท.วิเคราะห์และแผน

นายสุบรรณ  ศรีวงษ์ชัย
นางบังอร   ยอดสง่า นายนายวุฒิพงษ์  หัดโนนตุ่น
พนักงานขับรถขยะ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายสนธยา   ตวนชัยภูมิ
นายปรีชา   แต่งแดน นายเกษมพล  ประจญหาร
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ