องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์

สำนักงานปลัด
 
นายจารบุตร  สมัตถะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวภิญญดา  เหิมทะยาน
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายศักดิ์ดา  อาจเวท  น.ส.นันทพร  ยิ้มประเสริฐ นางกุหลาบ  ศิริบุรี
 นายบัณฑิต  ยอดวงษ์
นิติกร
 นักวิชาการสาธารณสุข  นักทรัพยากรบุคคล  จนท.วิเคราะห์และแผนฯ
   
 
จ.อ.บุญจันทร์  นามมุงคุณ จ.อ.ปรีชา มงคลพงษ์
นางจีระนันท์   เสนาไทย
จพง.ธุรการ จพง.ป้องกันฯ
ผช.จนท.วิเคราะห์และแผน
นายอณุชิชตชัย ล้นเหลือ นางบังอร   ยอดสง่า นายเกษมพล  ประจญหาร นายนายวุฒิพงษ์  หัดโนนตุ่น
ผช.จพง.ธุรการ คนงานทั่วไป คนสวน คนงานทั่วไป
นายสุบรรณ  ศรีวงษ์ชัย นายปรีชา   แต่งแดน นายประยูร  จันทโยธา นายสนธยา   ตวนชัยภูมิ
พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ