องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565


เมื่อวันที่  19  มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. นายสวงค์  ประสสานศักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างส่วนตำบลหนงอขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างส่วนตำบล ดังนี้

1. การมาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน ให้เป้นไปตามเวลาราชการ ถ้ามีธุระจำเป็นขอให้โทรแจ้งนายก หรือหัวหน้างานของแต่ละส่วน

2. การทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ทำงาน และการดูแลรักษาสิ่งของทางราชการ

3. การควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขอให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุม ของกระรวงสาธารณสุข

4. ให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกนองขาม และขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ประสานงานกันในแต่ละส่วนให้งานเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

5. ขอให้ทุกคนมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐ

6. การปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ ของให้พวกเราทำเต็มที่ ถ้ามีปัญหาอุปสรรคขัดข้อง หรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง ของให้แจ้งนายกทราบ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อไป

2023-09-11
2023-09-08
2023-08-01
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-03
2023-06-13
2023-06-09
2023-05-22
2023-05-10