องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565


       เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. นายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ซึ่งนายกฯ ได้มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนและพนักงานจ้างส่วนตำบลหนองขาม ดังนี้

1. การมาปฏิบัติงานในแต่ละวัน ให้ยึดถือเวลาของทางราชการเสมอ กรณีมีกิจธุระจำเป็นขอให้โทรแจ้งนายกเพื่อทราบ หรือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ก็ได้ครับ

2. การปฏิบัติงานให้ยึดหลักความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ มุ่งเน้นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ตลอดเวลา และปฏิบัติอย่างสมำ่เสมอ

3. การทำงานให้แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

4. การปฏิบัติงานของแต่ละคน แต่ละส่วน ขอให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตามความสามารถที่มี หากมีข้อแก้ไข หรือผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากการทำงาน ให้รายงานให้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วน หรือรายงานนายกโดยตรงทราล เพื่อหาแนงทางปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเรียบร้อย

2024-01-23
2024-01-22
2024-01-20
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-04
2023-12-23
2023-12-20
2023-12-18
2023-12-08