องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจารบุตร  สมัตถะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางเยวภา  อาสายุทธ
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 
นางกุหลาบ  ศิริบุรี น.ส.นันทพร  ยิ้มประเสริฐ นายกันตินันท์  สุขดี นายศักดิ์ดา  อาจเวทย์
นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร
     
จ.อ.ปรีชา มงคลพงษ์ จ.อ.บุญจันทร์  นามมุงคุณ นางจีรนันท์   เสนาไทย ว่าง
จพง.ป้องกันฯ จพง.ธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผช.จพง.ธุรการ
นายเกษมพล ประจญหาญ นางบังอร  ยอดสง่า นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่น
คนสวน แม่บ้าน ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายสุบรรณ  ศรีวงชัย นายปรีชา   แต่งแดน นายสนธยา   ทวนชัยภูมิ นายประยูร  จันทโยธา
พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign