องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
กองคลัง

 
 นางขวัญเรือน   เขตรักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
 นางสาวมลฤดี   ธัญญเจริญ
 นางสาววิชชุดา   ทวีเงิน
 นายจตุภูมิ   บุญศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ว่าง
 นางสาวนิรินธร   อุชาดี
นางสาวชลธิชา  หัดโนนตุ่น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign