องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายจารบุตร  สมัตถะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายอำพันธ์  ศรีโยธี
นางขวัญเรือน   เขตรักษา นายศิริศักดิ์   ศิริบุรี
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสายฝน  หงษ์เหลี่ยม นางสาวจรรยารัดต์  ปลายชัยภูมิ  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign