องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา

   โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน    4    แห่ง ดังนี้

  -โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  

ผู้บริหารโรงเรียนคือ นางละมุน  ตอพล

  -โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ (วิทยากร)      

ผู้บริหารโรงเรียนคือ นางจิรารัตน์  พรมวิชัย

  -โรงเรียนบ้านฝาย

ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายสุรพจน์  จันทรแสน

  -โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)  
ผู้บริหารโรงเรียนคือ นางสมหมาย   ชัยศัตรา

    โรงเรียนมัธยมศึกษา                       จำนวน    -    แห่ง

    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน    2    แห่ง

สถานที่ บ้านหนองตาไก้   หมู่ที่  5   บ้านโนนแต้    หมู่ที่  4

     ศูนย์การเรียนชุมชน            จำนวน    1    แห่ง

     สถานที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

     ที่อ่านวารสาร                  จำนวน    4    แห่ง

สถานที่ บ้านดอนไข่ผำ   หมู่ที่   2 ,  บ้านฝาย  หมู่ที่  3  ,บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่ 5  ,  บ้านโนนทอง  หมู่ที่  8

     ห้องสมุดประชาชน             จำนวน    -    แห่ง

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน   2  แห่ง

  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองขาม   

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฝาย หมู่ที่ 1,3  

 สาธารณสุข

      สถานีอนามัยประจำตำบล    จำนวน    1    แห่ง

      ที่ตั้ง    ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักมีขายตามร้านค้าในหมู่บ้าน

     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100 %

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/ สำนักสงฆ์   จำนวน    8   แห่ง

วัดศรีดาวเรือง    บ้านฝาย  หมู่ที่  1                 
วัดป่าสามัคคีธรรม  บ้านฝาย  หมู่ที่   3
วัดธรรมวาส      บ้านดอนไข่ผำ  หมู่ที่  2 

วัดบ้านโนนแต้   บ้านโนนแต้  หมู่ที่  4
, 9
วัดศิริภูมิชัย       บ้านหนองตาไก้  หมู่ที่  5
, 6, 11  
วัดนรเทพหนองขาม  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  7

วัดพุทธิสาร       บ้านโนนทอง   หมู่ที่  8 

วัดบ้านภูดิน      บ้านภูดิน   หมู่ที่  10

อุโบสถ์ จำนวน    4  แห่ง   ได้แก่  หมู่  1
,6,7, 9

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign