วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3280 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ กิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมขุดดินเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง