วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้สำหรับกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินชำรุดจุดหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับสำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และประชาชนที่เดินทางมาเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อถังขยะแบบขาตั้งและฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโนเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) เว็ปไซต์ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.121-09 สายบ้านฝาย หมู่ที่ 1 - ฟาร์มไก่บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการผลิตอาหารสัตว์ (อาหารข้น) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพี่อเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกองคลัง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแต้ เส้นทางสายนายพุทธิศักดิ์ - สถานีสูบน้ำท่าหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแต้ เส้นทางสายบ้านนายสมร พันน้อย - สะพานท่าแฮ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุม อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองขาม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับฉีดพ่นใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease LSD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างฝังกลบบ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองขาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการขุดสระปู่ตา หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อน้ำประปา กิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๘ บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๘๐ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองขาม ประจำเดือนมีนาคม 2564 ถึง เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมีนาคม เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด สพฐ.จำนวน 4 โรงเรียน ในเขตตำบลหนองขาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัดสุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการจัดทำป้ายแสดงจุดบริการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านฝาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ปรับเกรดถนนดินเพื่อการเกษตร ม.๑ ,ม.๒ และม.๓
17  ธ.ค. 2563
จ้างปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างฝังกลบพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตจดทะเบียนโนเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองขาม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภท ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประภทพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนตำบลหนองขามต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงประตูอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใ้ช้ในราชการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการขุดลอกลำห้วยยางหวายตอนบน บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านฝาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนริมตลิ่งที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฉิม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ในช่วงปิดศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวััสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาย หมู่ที่ 1 บ้านฝายหมู่ที่ 3 - บ้านหนองตาไก้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ กองการศึกษา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการในกองช่าง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองคลัง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะพร้อมปรับเกลี่ย บ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
6  มี.ค. 2563
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ช่วงปิดเทอม)
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการ อบต.สีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8775 ชัยภูมิ
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (วังอีตู้) หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๒๔๙๙ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองขาม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโนเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (สำหรับโรงเรียนจำนวน ๔ แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างบริการเช่าเครื่องเสียง โครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พัฒนาทำความสะอาด สระน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
เครื่องดื่ม ตามโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พัฒนาทำความสะอาด สระน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งเวที โครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พัฒนาทำความสะอาด สระน้ำสาธารณะป่าช้าบ้านหนองฉิม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างบริการเช่าเวทีพร้อมติดตั้ง ตามโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พัฒนาทำความสะอาด สระน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือ - ค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อค่าหนังสือเรียน เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมและการยกย่องบุคคลต้นแบบของผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปรจะำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาปั๊มน้ำ กิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลหนองขามต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน
21  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างงานฝังกลบบ่อขยะ อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง (ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) ที่ กทอ.62 (2) PO - 3 - 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างบริการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างล้อมรั้วสระน้ำสาธารณะโคกย่านาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างบริการบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 2499 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด อบต.หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์,วัสดุเคมี ตามโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างบริการเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้าย โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน กิจการประปา หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
เช่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานราชการของ สำนักปลัด อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-3280 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง อบต.หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง อบต.หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 2499 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต จากลำชีหลงหนองชีหลง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างโครงการหินเรียงยาแนวและกำแพงกันดิน ฝายกกหว้า หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิธีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างบริการเครื่องเสียงและเวทีพร้อมไฟประดับ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองขาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ช่วงปิดเทอม) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ช่วงปิดเทอม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในราชการกองคลัง อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อพัดลมโคจร ติดเพดาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ กิจการประปา อบต.หนองขาม หมู่ที่ 4,9 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง โรงสูบน้ำดิบ ประปาบ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่่ หมู่ที่ 1 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างโครงการขุดขยายสระท่าแจ้ง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างฝังกลบบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (ภาคเรียนที่ 1/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อตามโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อนำคณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กข 8775 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง