องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 19 ส.ค. 2564 ]124
22 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 3 ส.ค. 2564 ]247
23 ฐานข้อมูลสภาพปัญหานำ้เสีย [ 16 มิ.ย. 2564 ]221
24 สรุปการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ [ 1 มิ.ย. 2564 ]193
25 สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 27 พ.ค. 2564 ]227
26 สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 23 เม.ย. 2564 ]178
27 สื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 เม.ย. 2564 ]133
28 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน [ 7 เม.ย. 2564 ]90
29 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้าย) [ 5 เม.ย. 2564 ]278
30 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู๋ที่ 8 [ 25 ม.ค. 2564 ]201
31 สื่อประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการลดใช้พลาสติก และการใช้ถุงผ้า [ 25 ม.ค. 2564 ]222
32 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2564 ]82
33 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายรอบหนองน้ำ) [ 13 ม.ค. 2564 ]237
34 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายหลังโรงเรียน) [ 13 ม.ค. 2564 ]233
35 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]220
36 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]219
37 จดหมายข่าว องคก์ ารบริหารส่วนตาบล หนองขาม [ 4 ม.ค. 2564 ]181
38 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 4 ม.ค. 2564 ]207
39 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง [ 25 ต.ค. 2563 ]205
40 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]117
 
|1หน้า 2|3|4|5|6