องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 [ 18 ต.ค. 2564 ]85
2 กฎหมายจัดตั้ง อบต. [ 11 ต.ค. 2564 ]82
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 5 ม.ค. 2564 ]143
4 1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 [ 5 ม.ค. 2564 ]118
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 5 ม.ค. 2564 ]118
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 5 ม.ค. 2564 ]117
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกฯ เลขานุการสภา พ.ศ.2553 [ 5 ม.ค. 2564 ]119
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 [ 5 ม.ค. 2564 ]152
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 5 ม.ค. 2564 ]126
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 [ 5 ม.ค. 2564 ]118
11 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 5 ม.ค. 2564 ]120
12 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 4 ม.ค. 2564 ]134
13 ระเบียยการะทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 4 ม.ค. 2564 ]127
14 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 4 ม.ค. 2564 ]128
15 ระเบียยการะทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 [ 4 ม.ค. 2564 ]123
16 ระเบียยการะทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 [ 4 ม.ค. 2564 ]144
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 [ 4 ม.ค. 2564 ]119
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 [ 4 ม.ค. 2564 ]115
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 [ 4 ม.ค. 2564 ]121
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 [ 4 ม.ค. 2564 ]117
 
หน้า 1|2