วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนไข่ผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-3280 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง อบต.หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง อบต.หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง